Volajte:      0903 25 33 11
Mailujte:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkový poriadok

RODINNÉ CENTRUM KOMINÁRKA

I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Obchodné meno: Mgr. Marianna Mašátová Haliaková (OZ KOMINÁRKA)
Adresa sídla prevádzkovateľa: Belehradská 4/4, 831 04, Bratislava
Kontakt: 0903 253311, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
IČO: 4078 6242 (OZ IČO – 50104934)
Názov a adresa prevádzky: Rodinné centrum Kominárka, Kominárska 5, 83104, BA
Zameranie činnosti v mieste podnikania: Rodinné centrum je zariadenie určené pre deti a ich rodičov, slúžiace na aktívny oddych a trávenie voľného času.

II.
Druh a spôsob poskytovania služieb

 1. poskytnutie zázemia rodičom alebo inej zodpovednej osobe (ďalej len „zodpovedná osoba“) na zabezpečenie krátkodobej starostlivosti o deti vo veku 0 až 5 rokov v herni, v prítomnosti zodpovednej osoby za úhradu
 2. krátkodobé opatrovanie detí bez prítomnosti zodpovednej osoby s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny denne za úhradu, s nutnosťou ohlásiť záujem o túto službu aspoň 24hodín vopred
 3. organizovanie kurzov a krúžkovej záujmovej činnosti a pohybových aktivít pre deti od 0 do 7 rokov za úhradu
 4. organizovanie pohybových aktivít, kurzov a podporných skupín pre dospelých za úhradu
 5. organizovanie príležitostných aktivít ako oslavy pre deti, zábavné akcie pre deti, prednášky pre dospelých za úhradu
 6. organizovanie príležitostných aktivít s bezplatným vstupom
 7. poskytovanie občerstvenia v bufete za úhradu

III.
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

 1. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie, je oddelené.
 2. V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody a sprchy.
 3. Odvetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami).
 4. Osvetlenie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo (umelé osvetlenie).
 5. V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia.
 6. V zariadení je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom.

 

IV.
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

(1) Postup pri prijímaní detí:
Pri vstupe do RC je rodič alebo iná zodpovedná osoba (ďalej len „zodpovedná osoba“) povinný zaregistrovať dieťa v prípade, že ho zanecháva na krátkodobé opatrovanie pracovníkom RC. Registrácia prebieha u prítomného pracovníka a zahŕňa meno a priezvisko dieťaťa, adresu bydliska a aktuálne telefónne číslo zodpovednej osoby. Deti, ktoré budú so zodpovednou osobou, sa registrovať nemusia.


Nie je možné prijať choré dieťa. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa vykoná príslušný pracovník RC pri registrácií.

Zdravotne postihnuté dieťa je prijaté iba v sprievode zodpovednej osoby.

Ak sa dosiahne maximálna kapacita herne (15 osôb), personál môže zamedziť vstupu ďalších návštevníkov do zóny herne a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.

Ak sa dieťa zúčastňuje záujmovej krúžkovej činnosti či kurzov, platí sa vopred určený poplatok, náhradná lekcia za jednu vymeškanú lekciu je poskytnutá bezplatne. Za druhú a ďalšie vymeškané lekcie sa náhrada neposkytuje, ani sa nevracia poplatok.

Po príchode zodpovedná osoba dieťa prezuje, prípadne prezlečie. Vstup všetkým osobám do priestorov RC je povolený jedine v prezuvkách, resp. ponožkách.

Dieťa môže odísť len v sprievode zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri vstupe do RC zaregistrovala, prípadne inej vopred poverenej osoby.

(2) Pobyt dieťaťa v RC:
Priestor RC je rozdelený na päť častí.
Vstupná chodba slúžia na prezutie z topánok do papúč resp. ponožiek a zanechanie vrchnej časti odevu na vešiakoch.
Detská herňa a o rozmere necelých 30m2 a je vybavená hračkami a atrakciami pre deti predškolského veku, ktoré sú určené na voľné používanie.
Priestor bufetu má 10m2 a slúži na občerstvenie z ponuky bufetu.
Prechodná chodba poskytuje priestor na prebalenie dieťaťa a je bezprostredne spojená s detskou toaletou s umývadielkom a sprchou.
Cvičebný priestor má necelých 30m2 a je určený na konanie kurzov a cvičení pre deti aj dospelých, podľa rozvrhu.
Šatňa a toaleta pre dospelých slúži návštevníkom a účastníčkam kurzov a cvičení pre dospelé ženy. V hygienickej miestnosti sa nachádza sprcha, toaleta, umývadlo a výlevka.
V priestoroch RC môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri hre s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál.

Zodpovedný zástupca je povinný poučiť dieťa a usmerňovať jeho správanie tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu či poškodeniu detských atrakcií v dôsledku nevhodného správania sa. Pri návšteve RC je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa, resp. rušenia či obmedzovania iných návštevníkov.

V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, je prevádzkovateľ oprávnený vykázať dieťa/deti a zodpovedného zástupcu z priestorov RC a to bez nároku na vrátenie vstupného. Prítomnosť personálu RC nezbavuje prítomného zodpovedného zástupcu povinnosti dohliadať na dieťa. Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v plnom rozsahu prítomný zodpovedný zástupca. V prípade neprítomnosti zodpovedného zástupcu preberá túto zodpovednosť pracovník RC určený na opatrovanie dieťaťa.

Všetky detské atrakcie a ostatné zariadenie RC môžu byť používané iba v súlade s účelom, na ktorý sú určené, podľa pokynov personálu. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť.

RC organizuje skupinové aktivity pre deti od 0 do 7 rokov, rozdelené podľa veku a náplne aktivity na jednotlivé hodiny. Kurzy vedú odborne spôsobilí lektori. Počas skupinových aktivít je s dieťaťom prítomný aj jeho zodpovedný zástupca, ktorý zodpovedá za zdravie dieťaťa. Prevádzkovateľ v nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

Všetky skupinové aktivity sú limitované počtom účastníkov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže prevádzkovateľ klientovi odmietnuť poskytnutie služby, resp. ponúknuť alternatívny čas konania.

Počas pobytu v priestoroch RC dieťa a zodpovedná osoba môžu používať hygienické zariadenia (toalety, umývadlo, sprchy, prebaľovací pult a pod.).

Počas pobytu dieťaťa RC nezabezpečuje jeho stravu, ale je k dispozícii ponuka bufetu. Konzumácia prineseného jedla a nápojov nie je povolená, s výnimkou príkrmov a nápojov pre dojčatá. Konzumácia je povolená len v priestore na to určenom.

RC umožňuje požičiavanie odbornej literatúry za úhradu. Maximálna doba požičania vybraného titulu je 30 dní. Pri požičiavaní odbornej literatúry sa zodpovedná osoba zaregistruje. Registrácia pozostáva z mena a priezviska osoby, adresy bydliska, telefónneho čísla. Požičiavanie hračiek, ktoré sú majetkom RC, nie je povolené.

(3) Pobyt dospelej osoby v RC:
Dospelá osoba zúčastňujúca sa kurzov, pohybových aktivít či iných príležitostných aktivít je povinná sa pri vstupe do priestorov RC prezuť do prezuviek, resp. ponožiek. Prezlieka sa v priestore na to určenom, odev si ponecháva v šatni (popísané v bode 5), osobné a cenné veci si berie so sebou a uloží do priestoru na to určeného.
Každé skupinové cvičenie je limitované stanoveným počtom účastníkov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže prevádzkovateľ klientovi odmietnuť poskytnutie služby. Pri pohybových aktivitách nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku účastníkov. Kurzy vedú odborne spôsobilé lektorky.
Ponúkané cvičenie pre ženy –
Powerjoga – silové a kondičné cvičenie, ktorého základom sú pozície z jógy (asány). Vhodné na posilnenie ochabnutého svalstva, tvarovanie problémových partií, návyk na správne dýchanie a v neposlednom rade uvoľnenie a relax. Hodina trvá 60minút
Kontraindikácie: rakovina, cukrovka, vysoký krvný tlak, epilepsia, ochorenie srdca, HIV, meningitída, roztrúsená skleróza
Gravid-Fit – cvičenie pre tehotné od 12 do 35tt, statickejšie, pokojné cvičenie zamerané na v gravidite namáhané svaly a kĺby, na ich posilnenie i uvoľnenie, hodina trvá 60minút
Kontraindikácie: akákoľvek riziková gravidita, vysoký krvný tlak, placenta previa, predčasné skracovanie krčka maternice ap. O vhodnosti cvičenia je nutné sa poradiť s gynekológom.
Jumping – vedené skákanie na trampolínkach. Zlepšujú sa motorické a koordinačné zručnosti, spaľujú kalórie, pričom sa menej zaťažujú kĺby. Hodina trvá 60minút. Kontraindikácie: trombóza, sklon k trombóze, epilepsia, tehotenstvo, infekčná choroba s horúčkou, celková nevoľnosť, nádorové ochorenia, kardiostimulátor, skleróza multiplex.
Strollering – fit aktivita pre matky, ktoré sa chcú po pôrode dostať do formy a obľubujú prechádzky s kočíkom. Cvičenie prebieha vonku a je kombináciou kardio aj posilňovacích cvikov, s prvkami pilates. Cvičenie je vhodné pre všetky ženy po ukončení šestonedelia po prirodzenom pôrode, a uplynutia troch mesiacov po pôrode cisárskym rezom.

(4) V priestoroch RC je zakázané:
- zdržiavanie sa osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
- zdržiavanie sa chorých osôb, ktoré môžu byť zdrojom infekčných chorôb
- fajčenie a požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok
- vodenie psov a iných zvierat
- vnášania ostrých, rozbitných a nebezpečných predmetov
- konzumovať prinesenú stravu a nápoje, s výnimkou dojčenskej stravy

(5) Ostatné:
Prevádzkovateľ RC nepreberá zodpovednosť za žiadne cennosti, ktoré si jeho návštevníci prinesú so sebou do priestorov RC (napr. mobilné telefóny, fotoaparáty a pod.).
Prevádzkovateľ RC nepreberá zodpovednosť za odložené veci v priestoroch šatne. (napr. kočíky, topánky, bundy a pod.)

Elektrické zariadenia smie obsluhovať iba prítomný personál.

 

VI.
Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

 1. Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.
 2. Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore.
 3. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
 4. Pomôcky na upratovanie sa denne čistia, sušia a podľa potreby dezinfikujú.

 

V.
Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zriaďovacích predmetov

 1. Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.
 2. Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas. Na umývanie podlahy sa používa Ajax Floral, na povrchy dezinfekčný prostriedok Sanytol.
 3. V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

 

VII.
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 1. Odpad, ktorý vzniká, sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
 2. Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

 

VIII.
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.

 

V Bratislave, dňa: 7.apríla 2016 Prevádzkovateľ zariadenia: